Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínnky

 

 

 1.  Všeobecné ustanovení

 Prodávající: Viktorian.cz  - Ing. Pospíšil Karel

                                  Se sídlem : Jeremenkova 304/55, Praha - Podolí, 147 00

                                  Provozovna: Písecká 488, Blatná, 388 01

                                  IČ:  150 01 041

                                  DIČ:  CZ5805152397

  Kontakt:      viktorian.cz@centrum.cz

                                  GSM: +420 778 089 742

 

Kupující učiněním objednávky v internetovém obchodu VIKTORIAN.cz akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Ostatní neuvedené podmínky se řídí platnými předpisy ČR. Tyto obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek.

 

 1. Předmět prodeje

Předmětem prodeje jsou položky prezentované v internetovém obchodu a uvedené v objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat zboží vyhovující normám a předpisům platným na území ČR.

 

 1. Objednávka zboží, ceník

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Pro zákazníky platí maloobchodní ceník, ceny jsou udávány včetně daně z přidané hodnoty a jsou uvedeny u každého prezentovaného zboží. Objednávat lze po jednotlivých kusech, objednávka je návrhem kupní smlouvy.

Kupní smlouva vzniká na základě potvrzení objednávky elektronickou poštou nebo telefonicky.

 

 1. Platba a doručení zboží

a) Způsob doručení

 • Poštovní zásilkou
 • Vyzvednutí osobně v provozovně prodávajícího
 • U objemných zásilek vlastní doprava prodávajícího

 

            b) Způsob platby

 • Dobírka
 • Platba předem – převodem na běžný účet na základě vystavené faktury.
 • V hotovosti v provozovně prodávajícího.

 

 1. 5.      Poštovné, balné

a) U objednávek do 15 kg není balné účtováno.

b) Poštovné je počítáno dle ceníku pošty včetně příplatku za dobírku nebo „křehké“.

c) U vlastní dopravy prodávajícího je účtováno maximálně 12,- Kč/1 km včetně daně z přidané hodnoty (dále jen DPH), pokud není dohodnuto jinak.

 

 

Při potvrzení objednávky bude zákazník informován o výši poštovného nebo dopravného, případně balného.

 

 1. 6.      Cena, platba za zboží

Nabídkové ceny uvedené na stránkách VIKTORIAN jsou platné v okamžiku objednání. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího nebo na dobírku. Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do zaplacení úplné kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě v hotovosti pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

 

 1. 7.      Dodací lhůta
 • Dodací lhůta začíná běžet ode dne objednávky, pokud prodávající obdrží všechny podklady, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Prodávající objednávku vyřídí a odešle kupujícímu zboží skladem do 10 pracovních dnů a obvykle do 28 pracovních dnů zboží, které není skladem, pokud není v popisu zboží lhůta jiná.
 • U zboží z kategorie „Prosklené stavby“ činí dodací lhůta 2-10 týdnů, pokud zboží není skladem. V případě dodávky zboží včetně montáže může být dodací lhůta přiměřeně prodloužena, vždy je se zákazníkem sepsána „Smlouva o dílo“ se specifikací dodací lhůty.
 • Dodací lhůta u zasílaného zboží je uvedena v popisu zboží internetového obchodu nebo v potvrzení objednávky.

 

          8.   Vrácení zboží, záruční lhůta, reklamace

 • Zákazník má právo vrátit nepoužité zboží bez udání důvodu do 14 dnů od jeho převzetí. Za tímto účelem vyplní zákazník příslušné údaje do tiskopisu návratky, kterou obdrží v zásilce společně s daňovým dokladem, a spolu se zbožím ji zašle prodávajícímu na adresu sídla společnosti. Prodávající zašle obratem zákazníkovi zpět peníze na jeho adresu, případně po dohodě na účet sdělený zákazníkem.
 • Reklamace zboží dodané na základě podepsané smlouvy o dílo se řídí výhradně smlouvou o dílo. Toto zboží nelze vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od jeho převzetí.
 • Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruční lhůta na zboží činí 24 měsíce, pokud u zboží není uvedena jiná záruční lhůta. Reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno do provozovny firmy včetně veškerého příslušenství, které bylo v balení u výrobku, a vyplněného tiskopisu k reklamaci určeného (zákazník jej obdrží společně s daňovým dokladem v zásilce). Reklamaci zákazník uplatňuje u prodávajícího, který reklamaci vyřídí obvykle do 7 pracovních dnů, ve složitých případech maximálně do lhůty 30 dnů. Reklamace se řídí dle § 612 a násl. Občanského zákoníku a ve smyslu ust. § 13 a § 19 zák.č. 634 /1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 104/1995 Sb. Reklamace je obvykle vyřešena výměnou, opravou, vrácením peněz nebo slevou reklamovaného výrobku.

 

10.  Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího jsou důvěrné, budou použity pouze za účelem uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas na dobu neurčitou k zasílání nabídkových akcí  firmy formou letáků, katalogů a elektronických nabídek. Kupující může tento souhlas kdykoliv odvolat.

 

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou výši ceny objednaného zboží včetně případných dopravních nákladů. Není-li obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

 

 

 

Dne 6. 3. 2017

 

 

 

                                                                                                Viktorian.cz - Ing.Pospíšil Karel

                                                                                                          Písecká 488, Blatná

                                                                                                          PSČ 388 01